Mimořádné opatření od 17.ledna - povinnost testovat dobrovolníky
15. ledna 2022 AKTUÁLNĚ

Mimořádné opatření od 17.ledna - povinnost testovat dobrovolníky

Vláda ČR v pátek 14.1. 2022 schválila nová pravidla pro testování zaměstnanců a pracovní karantény v sociálních službách, které se týká i dobrovolníků. Podobně v mimořádném opatření ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN je povinnost testování zaměstnanců stanovena zaměstnavateli na jeho pracovišti. Vyjádření k aplikaci pro dobrovolníky, kdo je nebo není „zaměstnavatel“?

Z Mimořádného opatření vyplývá:

 • Tato pravidla platí pro všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tj. pro všechny typy sociálních služeb (dříve platilo jen pro vybrané typy).
 • Všichni poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb musí od 17. ledna 2022 testovat 1krát týdně všechny zaměstnance včetně studentů a dobrovolníků s výjimkou:
  • očkovaných zaměstnanců;
  • zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech;
  • zaměstnanců, kteří mají negativní PCR test (72 hodin)
 • Testy mají být provedeny zdravotnickým pracovníkem, poskytovatelem zdravotních služeb nebo smluvním lékařem.

→ Pokud toho není poskytovatel schopen, pak musí postupovat nikoliv podle tohoto mimořádného opatření, ale podle MO MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, tj. testuje všechny zaměstnance ve frekvenci 2krát týdně samotesty.

 • Pokud zaměstnanec odmítne testování, poskytovatel tuto skutečnost nahlásí krajské hygienické stanici (KHS), zaměstnanec musí nosit respirátor a stravovat se odděleně.
 • Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní:
  • A zaměstnanec má příznaky onemocnění covid-19, oznámí to zaměstnavateli, opustí pracoviště a kontaktuje svého praktického lékaře.
  • A zaměstnanec nemá příznaky onemocnění covid-19, oznámí to zaměstnavateli, který uvědomí KHS a čeká se, až KHS uvalí na zaměstnance 5denní karanténu. Zaměstnanec musí do té doby nosit respirátor třídy FFP2, nekonat práci na pracovišti a zamezit kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však po dobu 5 dnů ode dne provedení vyšetření. Zároveň tento zaměstnanec podstoupí PCR vyšetření, pokud je výsledek negativní, pak se karanténa ukončí.
  • Pokud je daný zaměstnanec, resp. jeho přítomnost na pracovišti klíčová k zajištění péče tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví klientů, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost místní KHS. V tomto případě nebude KHS vydávat u zaměstnanců s pozitivním antigenním testem nebo kritickým kontaktem  5denní karanténu (nemá-li zaměstnanec klinické příznaky onemocnění). Takovýto zaměstnanec však musí pracovat s respirátorem třídy FFP2 s tím, že používá 1 respirátor maximálně po dobu 4 hodin, využívá na odpočinek a stravování ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby, neúčastní se pracovních porad a obdobných pracovních setkání, veřejných ani soukromých hromadných akcí.
  • Pokud zaměstnanec nedostane 5 dní po antigenním testu výsledky PCR vyšetření, pak se podrobí dalšímu antigennímu testu.
  • Zaměstnanec, který měl rizikový kontakt a dále pracuje, se musí podrobit každý den antigennímu testu po dobu 5 dnů a poté podstoupí PCR vyšetření.  
  • Po ukončení 5denní karantény podstoupí zaměstnanec test 1. den návratu na pracoviště.
Vyjádření k aplikaci pro dobrovolníky, kdo je nebo není „zaměstnavatel“?(dobrovolnik.net)

V mimořádném opatření ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN je povinnost testování zaměstnanců stanovena zaměstnavateli na jeho pracovišti. U dobrovolníků není jasně uvedeno, kdo je tím zaměstnavatelem a zda má tedy zajistit povinnost testování vysílající organizace, se kterou má dobrovolník uzavřenu smlouvu o dobrovolnické službě, nebo přijímající organizace.
Vyjádření Ministerstva zdravotnictví je následující: vysílající organizaci podle zákona o dobrovolnické službě nelze označit za „zaměstnavatele“ ve smyslu výše uvedeného opatření pouze z titulu toho, že s ní dobrovolník uzavírá smlouvu o dobrovolnické službě. Nejedná se totiž o činnost, která by byla vykonávána za odměnu ve smyslu závislé práce dle zákoníku práce.
Jelikož mimořádné opatření nedává jasnou odpověď, vykládá jej Ministerstvo zdravotnictví dle svého účelu a cíle.:  „zaměstnavatelem“ ve smyslu výše uvedeného opatření je přijímající organizace. Účelem opatření je včasná a rychlá detekce pozitivních případů a snížení rizika vzniku lokálních ohnisek nákazy. Testovací povinnost se tudíž především váže právě k pracovišti zaměstnavatele, tedy k místu, kde je činnost dobrovolníka vykonávána, jelikož zde má zaměstnavatel nejlépe přehled, které osoby již byly testovány. Pracovištěm zaměstnavatele je dle opatření místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů s výjimkou práce na dálku.

Testy by tak měla dobrovolníkům zajistit přijímající organizace, a to jednak z toho důvodu, že dobrovolníci vykonávají svou činnost a setkávají se s ostatními zaměstnanci a 3. osobami právě na pracovišti přijímající organizace, jednak by i opačný postup byl značně nepraktický. Zaměstnavatelům jsou v opatření totiž stanoveny další povinnosti, např. organizačně zajistit omezení setkávání s jinými osobami, pokud dobrovolník odmítne podstoupit test. Pokud by např. dobrovolník byl již testován jinde dle článku V. mimořádného opatření, nemusí podstoupit preventivní testování, ale je povinen tuto skutečnost dle článku V. bodu 2 prokázat zaměstnavateli, např. písemným potvrzením (tedy osobně).

Výše uvedené dovozuje Ministerstvo zdravotnictví i z toho, že za zaměstnance je také považována osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo podle jiného ustanovení tohoto mimořádného opatření (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi). Zde je rovněž zaměstnavatelem ve smyslu opatření organizace, na jejímž pracovišti student vykonává praxi.

Shrnutí pro dobrovolnické organizace:

Působí-li dobrovolník ve zdravotní nebo sociální službě, testuje se 1x týdně. Nemusí se testovat řádně očkovaní, po prodělání nemoci v posledních 180 dnech a osoby s platným PCR testem (72 hodin). Testování je na bedrech přijímající organizace. Testuje zdravotnický pracovník/poskytovatel zdravotních služeb/smluvní lékař.  Pokud to není možné zařídit, je nutné řídit se tím, co platí pro ostatní dobrovolnické působení, viz níže:

Mimo zdravotní a sociální služby platí pro testování dobrovolníků stejný režim jako pro testování zaměstnanců, tzn. testuje se 2x týdně (3-5 dní mezi testy) samotestem. Testovat se nemusí ti, kteří mají platný PCR test (72 hodin), antigenní test (24 hodin) nebo pokud se testují u jiného zaměstnavatele (je nutno doložit digitálním certifikátem EU COVID/potvrzení poskytovatele zdrav.služby/písemné potvrzení zaměstnavatele). Testovat se nemusí ti, kteří se vzhledem k povaze "práce" na svém "pracovišti" nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.